Beh časových lehôt na daňovom úrade

Daňováci vydali pokyn a vysvetlenia k nastaveniu a plynutiu lehôt na úkony:

Pri počítaní lehôt je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že do plynutia lehôt sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok plynutia lehoty. (napr. lehota na odvolenie začína až nasledujúci deň po dni doručenia)

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Posúvanie lehôt na nasledujúci pracovný deň sa však neuplatňuje napr. v prípade doručovania písomností správcom dane alebo ani v prípade, ak má správca dane zákonom stanovenú lehotu na vrátenie dane, resp. NO.

Zákon ustanovuje, že lehota je zachovaná, ak daňový subjekt v posledný deň lehoty vykoná úkon u správcu dane, alebo odovzdá podanie na poštovú prepravu, alebo je podanie prijaté lektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom. Rovnako sa považuje lehota za zachovanú, ak daňovník urobí v posledný deň lehoty podanie faxom alebo elektronickou poštou a do piatich pracovných dní od jeho odoslania doručí podanie aj v písomnej forme. Pri poštovej preprave je potom rozhodujúci dátum pečiatky z pošty a to aj napriek skutočnosti, že písomnosť je správcovi dane doručená až po uplynutí lehoty.

Pokyn DR SR k § 13, 13a a 13b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (pdf).

Z toho pokynu je napríklad zrejmé, že keď je lehota 8 dní alebo 150 dní alebo 3 mesiace, vždy sa myslia kalendárne dni (a nie pracovné) s maximálne nejakým posunom.

Akokoľvek, ostáva len dúfať, že rovnako sa k lehotám stavajú aj ostatné úrady.

Zdieľať?