Znenie zákona o koncesionárskych poplatkoch – aktualizácia

Aktualizácia 31.3.2008: Zákon o koncesionárskych poplatkoch vyšiel v Zbierke zákonov, čiastka 26/2008 a má číslo 68/2008 Zb.z. Návrh zákona bol evidovaný pod parlamentnou tlačou č. 439 Sledovať legislatívny proces môžete na priamom odkaze do tohoto rámca.

Skutočný názov nie je Zákon o koncesionárskych poplatkoch, ale správne to je Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon bol schválený Národnou radou a po vyjdení v zbierke zákonov bude skutočne platný. Výňatky z paragrafu 3 (kto je platiteľ) a paragrafu 6 (sadzby a úhrady):

§ 3
Platiteľ úhrady
Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
a) fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom
elektriny3) v odbernom mieste,4) z ktorého sa odoberá
elektrina pre spotrebu v byte5) alebo v rodinnom
dome,6)
b) zamestnávateľ,7) ktorý v pracovnom pomere alebo
v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva
aspoň troch zamestnancov. Na účely tohto zákona
sa služobný úrad8) posudzuje ako zamestnávateľ.

§ 6
Sadzba úhrady
(1) Platiteľ podľa § 3 písm. a) platí úhradu 140Sk za
každý aj začatý kalendárny mesiac.
Platiteľ podľa § 3
písm. a), ktorý je koncovým odberateľom elektriny vo
viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno
odberné miesto.
(2) Ak je platiteľ podľa § 3 písm. a) poberateľom dôchodku
a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným
príjmom zo zárobkovej činnosti22) alebo je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne
posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
úhrada podľa odseku 1 sa znižuje na polovicu.
(3) Platiteľ podľa § 3 písm. b) platí úhradu za každý
aj začatý kalendárny mesiac
a)140Sk, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
b) 560Sk, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
c) 2400Sk, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
d) 6000Sk, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
e) 14000Sk, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.
(4) Pre určenie úhrady podľa odseku 3 je rozhodujúci
počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho
mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada
platí vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, pre jej určenie
je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého
kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto
úhrada platí.

Platiť podľa nových pravidiel budeme od apríla. Dokedy, závisí od úspechu petičnej akcie za vyhlásenie referenda proti koncesionárskym poplatkom.

Osobný komentár: Zákon o koncesionárskych poplatkoch, tak ako je prijatý, znamená, že poslanci nám schválili ďalšiu daň.

Slovníček (Zdroj: Veľký slovník cudzích slov, Samo Šaling a kol. 2003):

koncesionár
komu bola pridelená koncesia
koncesia
ústupok
úradné povolenie, ktorým sa získava oprávnenie vykonávať určitú činnosť, živnosť, alebo účastniť sa na dajakých verejných zariadeniach (rozhlas, telefón, televízia…); úradné povolenie na vykonávaie živnosti
výsada cudzinca na ohraničenom území štátu
dohoda, ktorou jeden štát dáva druhému právo exploatovať suroviny, pozemky…

Článok vyšiel pôvodne 15.2.2008

Zdieľať?