Naplánovaním udalosti nad ňou strácate kontrolu

Najbližšie dva týždne zo mňa pravdepodobne budú vypadávať podobné múdra ako je to v nadpise. Aj by som napísal viac aj nechcem.

Po tých 6 rokoch blogovania už čosi-kdesi tuším, čo je zverejniteľné a čo nie. A tak si dávam na najbližšie dva týždne predsavzatie, že budem písať len všeobjímajúce pravdy.  Raz, keď bude týchto 14 dní za mnou a bude možnosť to za triezva zhodnotiť, tak sa možno dočkáte.

Ešte k tomu nadpisu. Keď si niečo naplánujem, z mojej strany je vlastne koniec, hotovo. Už len frčím podľa naplánovaného scenára.  Veď preto som to plánoval, že viem, ako chcem, aby sa udalosť diala. Takže jediný dobrý priebeh je práve ten naplánovaný. Nie je v mojom záujme plán meniť. Veď je dobý, veď aký iný ako dobrý by som si vytvoril?

A potom príde okolie a začne do plánu zasahovať a meniť vonkajšie podmienky. A treba reagovať. A prichádzajú kompromisy. Už to nikdy nebude ten dokonalý výsledok, ktorý mal byť výsledkom dokonalého dobrého plánu.  Ale mám šancu tieto okolnosti ovplyvniť? Ak by som mal, tak by som ich bol býval bol zahrnul do plánu. Ale nemám.

Tak mi, podľa vlastného výberu, držte palce alebo pridajte modlitbu, aby ten plán, ktorý mám na najbližšie dva týždne, tak aby ho nikto svojim debilným zásahom nerozdupal. Nech sa teda deje vôľa Božia, keď sa bol býval bol tak rozhodol. A anjeli strážni, týmto vám vyhlasujem pohotovosť najvyššieho stupňa.

TweetDeck vraj urobí z Twitteru zmysluplnú službu

Keď raz zas budem pátrať po dôvodoch, prečo to tí ľudia vlastne používajú, asi by som mal zahrnúť do úvah aj nejakých Twitter klientov.

TweetDeck, with a solid lead, was the most popular Twitter client in last week’s Hive Five. Following TweetDeck are Tweetie and Seesmic.

Best Twitter Client: TweetDeck – twitter – Lifehacker

Len tak pre zaujímavosť, ak to niekto používate, dokáže niektorý Twitter klient agregovať twittnutia s odpoveďami na ne? Doterajšie informácie boli, že vraj „nedá sa“. A vraj je to dobré na konverzáciu. Možno sa len typograf preklepol a chcel napísať konzerváciu, 😉

Seven Deadly Sins as per Mahatma Gandhi

Sedem hriechov súčasného sveta podľa  Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi said that seven things will destroy us. Notice that all of them have to do with social and political conditions. Note also that the antidote of each of these „deadly sins“ is an explicit external standard or something that is based on natural principles and laws, not on social values.

Wealth Without Work

Pleasure Without Conscience

Knowledge Without Character

Commerce (Business) Without Morality (Ethics)

Science Without Humanity

Religion Without Sacrifice

Politics Without Principle

Seven Deadly Sins as per Mahatma Gandhi

Rýdze blognutie ostáva na veky

Služby prichádzajú s halasným vítaním, aby neskôr v tichosti odišli do zabudnutia, len rýdze blognutie ostáva.

Doteraz som odkazy dával do Gtalk statusov, na Facebook (príliš uzatvorený systém mimo mojej kontroly), chvíľu na iný blog, ale nič z toho nebolo ono.

Až posterous.com konečne splnil základné požiadavky na systém na rýchle zdieľanie odkazov:

* pridanie príspevku zaberie maximálne 5-10 sekúnd (najlepšie cez widget v browseri)

* netreba sa na pridanie príspevku nikam prihlasovať ani otvárať nový web (stačí odoslať mailom – aj tento post píšem jednoducho do e-mailu, ktorý odosielam na posterous)

Links are free – prečo som prešiel z Facebooku na Posterous – Links are free

Google wikikomentáre, ktoré nikto nevidel?

Vo všetkých „recenziách“ upozorneniach, článkoch na blogoch, všade len a stále len istá fotka obrazovky.

Keď sa to snažím stiahnuť z oficiálnej stránky ako doplnok do Firefoxu 3.5.3 SK, tak sa mi stiahne Google Toolbar a danej funkcie niet. Ani v nástrojoch nie je čo aktivovať.

Keď si to stiahnem ako plugin do IE 7 EN tak sa nainštaluje Google Toolbar a po novej wikikomentárovej službe Sidewiki ani vidu ani sluchu.

Keď na oficiálny český blog Googlu človek napíše, že im veci nefungujú, odpovede sa človek nedočká.

Pointa prichádza priatelia: Máte to niekto nainštalované?  Funguje vám to? Aké sú vaše skutočné zážitky s Google Sidewiki?

To si takto človek v piatok pripadá nejako podivne.

Seriózna otázka o vyučovaní pravopisu v počítačovej ére

Ako riešiť diktáty, ak sa na ich písanie používa počítačový textový editor?

Východiská sú nasledovné:

  1. Je tendencia nahradiť papierové zošity používaním laptopov
    • Diktát písaný povinne rukou sa tak stáva technickým nie len pravopisným problémom pre „nevypísanú“ ruku.
    • Decká sa učia písať všetkými desiatimi už od 5-6 triedy základnej školy (alebo ekvivalentu na gymnáziách).
  2. Príkaz písať povinne s vypnutou funkciou „kontrola pravopisu“ je reálne nevymáhateľný a nekontrolovateľný.
  3. Diktát je stále dobrá forma na kontrolu pravopisných vedomostí. Na rozdiel od písania eseje preverí nie len aktívnu, ale aj pasívnu slovnú zásobu a vynucuje riešenie zložitejších pravopisných javov, ktorým by sa žiak inak vyhol (Napíš groš!).

Takže ako sa  postaviť ku kontrole vedomostí v oblasti pravopisu? Máte s tým niekto skúsenosti?

Ide o to, že žiaden súčasný a pochybujem, že aj budúci, nástroj na kontrolu pravopisu nikdy nevyrieši za pisateľa všetky nástrahy  gramatiky našich slovanských jazykov.  Veľ len klasické schizofrénne som veľkí ako myš (alebo v češtine i/y na konci slovies závislé od podmetu) kontrola pravopisu neodhalí. O čiarkach vo vložených súvetiach ani nehovoriac. Takže interná (vo vlastnej hlave) znalosť pravopisu bude stále patriť k nutným predpokladom pre zvládnutie písomného prejavu. Bez ohľadu na to, či sa použije pero alebo klávesnica.

Rád by som sa v tomto zamyslení držal len úzkej témy. Naozaj mi ide len o hľadanie riešenia, ako sa postaviť k diktátom, ako nástrojom na preskúšanie vedomostí žiakov z pravopisu. Otázku, či je laptop na poznámky v škole lepší ako papierový zošit si necháme na inokedy, dobre?

Možno riešenie začína už zvolením úplne nových chytákových viet. Viet, ktoré počítajú z nedokonalosťami pravopisných editorov. Možno je riešením zavrhnúť diktáty tak ako ich poznáme a používať lepšie a pre počítače primeranejšie formy preskúšania žiackych znalostí pravopisu. Možno je riešením stanovenie časového limitu…

Kto vie, podelte sa v komentároch. Máte s tým nejaké skúsenosti?

Beh časových lehôt na daňovom úrade

Daňováci vydali pokyn a vysvetlenia k nastaveniu a plynutiu lehôt na úkony:

Pri počítaní lehôt je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že do plynutia lehôt sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok plynutia lehoty. (napr. lehota na odvolenie začína až nasledujúci deň po dni doručenia)

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Posúvanie lehôt na nasledujúci pracovný deň sa však neuplatňuje napr. v prípade doručovania písomností správcom dane alebo ani v prípade, ak má správca dane zákonom stanovenú lehotu na vrátenie dane, resp. NO.

Zákon ustanovuje, že lehota je zachovaná, ak daňový subjekt v posledný deň lehoty vykoná úkon u správcu dane, alebo odovzdá podanie na poštovú prepravu, alebo je podanie prijaté lektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom. Rovnako sa považuje lehota za zachovanú, ak daňovník urobí v posledný deň lehoty podanie faxom alebo elektronickou poštou a do piatich pracovných dní od jeho odoslania doručí podanie aj v písomnej forme. Pri poštovej preprave je potom rozhodujúci dátum pečiatky z pošty a to aj napriek skutočnosti, že písomnosť je správcovi dane doručená až po uplynutí lehoty.

Pokyn DR SR k § 13, 13a a 13b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (pdf).

Z toho pokynu je napríklad zrejmé, že keď je lehota 8 dní alebo 150 dní alebo 3 mesiace, vždy sa myslia kalendárne dni (a nie pracovné) s maximálne nejakým posunom.

Akokoľvek, ostáva len dúfať, že rovnako sa k lehotám stavajú aj ostatné úrady.

Geotagovanie pre twittnutia

Čo hovorí? Uráža nás? 😉

Now, when you send an update from Pixelpipe, you simply enable the „Geo On“ button and Pixelpipe will include a link to a custom pi.pe page with a map that shows your location.

We know that Twitter will soon enable its geolocation API, which will hopefully enable a whole range of new services, so for Twitter users, this is really just a stop-gap measure and there are already a few other services out there that offer similar features for Twitter.

Thanks to Pixelpipe, Every Mobile Status Update Can Now Be Geotagged

Časopriestorové kontinuum dostáva dnes poriadne zabrať

Namiesto zlepšenia funkcie súdov zavádzame klub záhradkárov.

Pro řešení sporů mimosoudní cestou mluví několik faktů. České soudy se dlouhodobě potýkají s problémy, kterými jsou především rigidita a zdlouhavost celého právního procesu. Pro mediaci hovoří také přijatelnější finanční stránka, která je několikanásobně nižší.

SOS: Sdružení obrany spotřebitelů : Odborníci vymýšlejí, jak řešit spory bez soudů